Ambicija nikada ne vodi nikud sve dok

se ne napravi partnerstvo sa radom